Lord Ashton of Hyde

Lord Ashton of Hyde is deceased. His full title was The Lord Ashton of Hyde TD. His name was Thomas John Ashton.